نویسنده = شیوا، دکتر رضا
تعداد مقالات: 1
1. ترتیبات آزاد سازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

دوره 31، شماره 46، پاییز 1371

Sebastian Edwards؛ دکتر رضا شیوا