نویسنده = پورقربان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک آبادی؛ محمدرضا پورقربان