نویسنده = قاسمی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب پذیری بخش های کلیدی اقتصاد در شرایط ریسک غیرعملیاتی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 683-707

عبدالرسول قاسمی؛ علی اصغر بانویی؛ نیره روزبهانی