نویسنده = رى، دکتر زهراافشا
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر ابراهیم شیبانى؛ دکتر زهراافشا رى