محاسبه ی بازده‎ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده‎ی مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

نرخ بازده‎ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری‎های اقتصاد مالی و هم‎چنین بازارهای مالی ایفا می‌کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده‎ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده‎ی بدون ریسک در دست نمی‎باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می‌شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه‎گذاری می‌شود که از مدل قیمت‎گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می‌شوند. در ادامه مشاهده می‎شود که معادله‎ی حالت خودرگرسیونی مرتبه‎ی اول، رفتار بازده‎ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل‎ها تبیین می‎کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می‎باشد.
طبقه بندی JEL: G12, C32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating Risk Free Rate of Return In Iranian Financial Market Using Kalman-Filter Method

نویسندگان [English]

  • hossien habasi 1
  • Shapoor Mohammadi 2
  • Vahid Behrouzi Izadmusa 3
1
2
3
چکیده [English]

The risk free rate of return plays a main role in financial economic theory and financial markets. Due to prohibition of interest in Islamic countries there is no specific financial instrument with risk free rate of return as a criterion for measuring the risk free rate of market. We apply the Kalman Filter to estimate this variable for financial markets in Iran. The technique is based on a state space representation derived from capital asset pricing model (CAPM) and one of the Random Walk or Autoregressive models. The parameters of the model are estimated by maximum likelihood. We generally found that the AR (1) is an optimum model for Rf , and the mean, variance, and final state of the estimated variable are 0.0397, 0.0005, and 0.036 respectively.
JEL Classification: G12, C32

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAP Model
  • Kalman-Filter
  • Risk Free Rate of Return
  • State Space