تخمین، ارزیابی و مقایسه‌ی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها براساس مصرف و اجزاء آن با استفاده از روش GMM و تابع HJ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری اقتصاد مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش­های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای است. از این­رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت­گذاری­های دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM)، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه­سازی رفتار مصرف­کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل­ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) برآورد شده­اند. در این راستا چهار مدل CCAPM، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر پس­انداز (SCCAPM)، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) و مدل قیمت‌گذاری دارایی­های سرمایه­ای بر اساس شکل­گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته­اند. معناداری پارامتر میل به پس­انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس­انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل­ها نشان می­دهد پس­انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده­اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل­ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان (HJ) نشان می­دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است.
طبقه­بندی JEL: G11، G12 ، G19

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating, Evaluation and Comparison Consumption-Based Asset Pricing Models with GMM Method and HJ Function

نویسندگان [English]

 • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
 • azam mohammadzadeh 2
 • Reza Roshan 3
1 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan,
2 PhD student at University of Sistan and Baluchestan
3 Assistant Professor of Economics , Faculty of Humanities, Persian Gulf University
چکیده [English]

One of the most important issues in financial economics is attention to risk and its relation to returns. One way to examine the relationship between risk and return is using the capital asset pricing model. In this regard this article examines this issue and with the adjustments in consumption-based Asset pricing models (CCAPM), has examined the relationship between return and risk in the Tehran Stock Exchange. These adjustments include changes in the classic utility function. By introducing new variables to utility function and following process optimization for consumer behavior and derivation the corresponding Euler equation, these models are estimate using Generalized Method of Moments (GMM). In this regard, four models were evaluated and compared. The four models include basic CCAPM model, SCAPM, HCCAPM and pricing based on habit formation. The taste for saving parameter in the model SCCAPM means that it can be concluded preferences for savings is significant. The results indicate that consumer spending and its components have been successful in explaining stock returns in the period1367 to 1391. After estimation of the model parameters, using standard Hansen- Jonathan (HJ) compare the performance of the models. The comparison of models suggests that the most efficient model is SCCAPM model in explaining stock returns.
JEL Classification: G11، G12، G1

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital asset pricing
 • Habit formation
 • Asset pricing based consumption
 • GMM method
 1. رستمیان، فروغ، و جوانبخت، شاهین (1390). مقایسه‌ی کارایی مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) با مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی مطالعاتتجربیحسابداریمالی، سال 9، شماره‌ی 31، 157-143

  محمدزاده، اعظم، شهیکی تاش، محمدنبی و روشن، رضا (1394). مقایسه‌ی مدل‌های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM). در توضیح بازده‌ی سهام در ایران. فصلنامه‌ی نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال2، شماره‌ی 3، 72-49

  1. Baba, Naohiko (2000). "Exploring the role of money in asset pricing in Japan: does monetary consideration significantly improve the empirical performance of C-CAPM", Tokyo: Bank of Japan, 18(2), 159-198
  2. Breeden, D. T. (1979). An inter temporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities. Journal of Financial Economics, 7(3), 265-296.
  3. Bach, Ch., & Moller, S. (2011). Habit-based asset pricing with limited participation consumption. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2891–2901.
  4. Campbell, Johan. Y. (1993). "Inter temporal asset pricing without consumption data”, American Economic Review, 83(3), 487-512.
  5. Campbell, Johan. Y. (1996). "Consumption and the stock market: Interpreting international experience”, Swedish Economic Policy Review, 3(2), 251-299.
  6. Campbell, Johan Y., & Cochrane, Johan H. (1999). “By force of habit: A consumption based explanation of aggregate stock market behavior”, Journal of Political Economy, 107(2), 205-251.
  7. Cumby, R. E.(1990). Consumption risk and international equity returns: Some empirical evidence, Journal of International Money and Finance, 9(2): 182-192.
  8. Cochrane, J. H. (2000). Asset pricing: Princeton university press.
  9. Davis, M. A., & Martin, R. F. (2009). Housing, house prices, and the equity premium puzzle. FEDS working paper, 2005–13.
  10. Dreyer, J.K., Schneider, J., & Smith, W.(2013) Saving-based asset-pricing, Journal of Banking & Finance, 37(9):3704–3715
  11. Epstein, L. G., & Zin, S. E. )1989). Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: A Theoretical framework, Journal of Econometrica, 57(4), 937-969.
  12. Epstein, L. G., & Zin, S. E. (1991). Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: an empirical analysis. Journal of Political Economy, 99, 263-286.
  13. Flavin, M., & Liang, X. (2013). The housing CCAPM with adjustment costs and heterogeneous agents. Journal of the Econometric Society, 10(2), 31-52.
  14. Flavin, M., & nakagawa, S. (2007). A model of housing in the presence of adjustment costs: a structural interpretation of habit persistence, american economic review, 98(1), 474-495.
  15. Hansen, L. P., & Singleton, K. J. (1982). Generalized instrumental variables estimation of nonlinear rational expectations models. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1269-1286.
  16. Huang, L., Wu, J., & Zhang, R. (2014). Exchange risk and asset returns: A theoretical and empirical study of an open economy asset pricing model, Emerging Markets Review, 21, 96–116.
  17. Janecek, K. (2004). What is a realistic Aversion to Risk for real-world individual Investors? Working Paper, Carnegie Mellon University, 1-20.
  18. Kocherlakota, Narayana R. (1996). “The equity premium: It’s still a puzzle”, Journal of Economic Literature, 34(1), 42-71.
  19. Kang, J., Kim T S., Lee, C., & Min, B. K. (2011). Macroeconomic risk and the cross-section of stock returns. Journal of Banking & Finance, 35(12): 3158–3173.
  20. Kwan, Y. K., Leung, C. K. Y., & Dong, J. (2015). Comparing consumption-based asset pricing models: The case of an Asian city. Journal of Housing Economics, 28, 18-41.
  21. Lucas Jr, Robert. E. (1978). “Asset prices in an exchange economy,” Econometrica, 46(6), 1429–1445.
  22. Lustig, H. N., & Van Nieuwerburgh, S. G. (2005). Housing collateral, consumption insurance, and risk premia: an empirical perspective. The Journal of Finance, 60(3), 1167-1219.
  23. Mankiw, N. G., Shapiro, M. (1986). Risk and return: Consumption beta versus market beta, Review of Economics and Statistics, 68,(3): 452-459.
  24. Mankiw, N. G., Zeldes, S. (1991) The consumption of stockholders and non-stockholders, Journal of Financial Economics, 29(1): 97-112.
  25. Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: a puzzle. Journal of monetary Economics, 15(2): 145-161.
  26. Piazzesi, M., Schneider, M., & Tuzel, S. (2007). Housing, consumption and asset pricing. Journal of Financial Economics, 83(3): 531–569.
  27. Xiao, Y., Faff, R., Gharghori, P., & Min, B. K. (2013). Pricing innovations in consumption growth: A re-evaluation of the recursive utility model. Journal of Banking & Finance, 37(11): 4465-4475.