نویسنده = ریا، سهیلا بى
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

سهیلا بى ریا؛ دکتر اسدا... فرزین وش