نویسنده = سبحانى، حسن
تعداد مقالات: 1
1. استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

حسن سبحانى؛ سید محمد رضوی