نویسنده = پیرائى، دکتر خسرو
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج