نویسنده = نژاد، دکتر حسین عباسى
تعداد مقالات: 1
1. آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین عباسى نژاد؛ افسانه شفیعى