نویسنده = عراقی، دکتر سید منصور خلیلى
تعداد مقالات: 1
1. اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید منصور خلیلى عراقی؛ دکتر على سورى