نویسنده = آبادى، ابوالفضل یحیى
تعداد مقالات: 1
1. "تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران "

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

دکتر صادق بختیارى؛ ابوالفضل یحیى آبادى