نویسنده = آبادی، فرشید عشق
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

محمد حسین شریف زادگان؛ فرشید عشق آبادی