نویسنده = وش، دکتراسداله فرزین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

محمد لشکری؛ دکتراسداله فرزین وش