نویسنده = نوری، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. آزمون برابری ریکاردوئی در ایران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

عزت ا... عباسیان؛ راضیه نوری