نویسنده = عمادزاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی