نویسنده = دادگر، یدا.
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

یدا... دادگر؛ محمد ندیری