نویسنده = کوپاهی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای اقتصاد تعاون

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

حمید آماده؛ مجید کوپاهی