نویسنده = وش، دکتر اسد ا... فرزین
تعداد مقالات: 1
1. درونزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه ای بر آن دراقتصاد ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

دکتر اسد ا... فرزین وش؛ دکتر تیمور رحمانی