نویسنده = تژاد، حسین عباسی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین اثر نهاده ای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی

دوره 32، شماره 1، بهار 1376

حسین عباسی تژاد؛ داریوش وافی