نویسنده = زاده، غلامرضا کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران

دوره 35، شماره 2، پاییز 1379

حسین عباسی نژاد؛ غلامرضا کاظمی زاده