نویسنده = نصیرزاده، مهران
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده