نویسنده = لهرمی، المیرا ذبیحی
تعداد مقالات: 1
1. مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 85-1381

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی