نویسنده = محمدی، مصطفی دین
تعداد مقالات: 1
1. هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

محسن رنانی؛ علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی دین محمدی