نویسنده = خوشکار، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی