نویسنده = سخندانی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-167

سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی