نویسنده = حکمتی فرید، صمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-216

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید