نویسنده = سلیمانی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فضایی روند تورم مواد غذایی در ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 347-456

سعید صمدی؛ مژگان سلیمانی؛ ایمان کی فرخی