نویسنده = عبادی، عباد
تعداد مقالات: 1
1. اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 925-958

عباد عبادی؛ قهرمان عبدلی