نویسنده = فراهتی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 517-539

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی