نویسنده = یاوری، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 187-214

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان