نویسنده = حیدریان محمدآبادی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره‌ی 1389- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 367-386

محمد شریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ راضیه حیدریان محمدآبادی