نویسنده = نوفرستی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 725-753

محمد نوفرستی؛ ویدا ورهرامی؛ سحر دشتبان فاروجی