نویسنده = عبدلى، گیلدا
تعداد مقالات: 1
1. بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

دوره 37، شماره 2، زمستان 1381

دکترالیاس نادران؛ گیلدا عبدلى