نویسنده = عسکرى، دکتر محمد مهدى
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى