نویسنده = ���������� �������� ���������� ������������
تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 221-242

انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری