نویسنده = �������������� ������������ ��������
بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 527-549

10.22059/jte.2017.63303

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی


شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران (با به‌کارگیری الگویALP)

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 541-567

10.22059/jte.2016.58941

فرهاد ترحمی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور