نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان