نویسنده = ابریشمى، دکتر حمید
تعداد مقالات: 3
2. رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


3. منابع نوسانات اقتصادی در ایران

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

دکتر حمید ابریشمى