نویسنده = آقابابایی، رضا
تعداد مقالات: 2
2. آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی