نویسنده = افشاری، دکتر زهرا
تعداد مقالات: 2
2. اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر ابراهیم شیبانی؛ دکتر زهرا افشاری