نویسنده = رحمانی، دکتر تیمور
تعداد مقالات: 2
1. رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر تیمور رحمانی


2. درونزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه ای بر آن دراقتصاد ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1379

دکتر اسد ا... فرزین وش؛ دکتر تیمور رحمانی