نویسنده = عباسیان، عزت ا.
تعداد مقالات: 2
1. آزمون برابری ریکاردوئی در ایران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

عزت ا... عباسیان؛ راضیه نوری


2. بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

عزت ا... عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ حجت ا... هاشم بیگی