نویسنده = وافی، داریوش
تعداد مقالات: 2
2. تخمین اثر نهاده ای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی

دوره 32، شماره 1، بهار 1376

حسین عباسی تژاد؛ داریوش وافی