نویسنده = عاقلی کهنه شهری، لطفعلی
تعداد مقالات: 2
2. تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 221-242

انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری