نویسنده = طالب بیدختی، آزاده
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 145-166

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی