نویسنده = وش، دکتر اسدا... فرزین
تعداد مقالات: 2
1. برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

سهیلا بى ریا؛ دکتر اسدا... فرزین وش


2. بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده