نویسنده = ������ �������� ������
اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 159-178

10.22059/jte.2013.30365

محمود مشهدی احمد؛ محمود متوسلی؛ علی طیب نیا


اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران

دوره 45، شماره 3، آبان 1389

علی طیب نیا؛ فاطمه قاسمی