نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رحمان سعادت؛ کاظم یاوری


3. وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور