نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی رابطه استخراج منابع آب زیرزمینی و فقر روستایی در ایران

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 525-550

10.22059/jte.2019.72767

سید پرویز جلیلی کامجو؛ یونس نادمی


اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60

10.22059/jte.2017.59579

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی


بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 363-383

10.22059/jte.2014.51798

زهرا کریمی موغاری؛ هدی زبیری؛ یونس نادمی